Viet­na­mi­lai­nen ravin­to­la ja kah­vi­la
Ase­ma­nau­kio 2, 04200 Kera­va

Kahvikortit

Kan­ta-asiak­kuus pal­kit­see. Nap­paa kah­vi­pas­si omak­se­si seu­raa­van käyn­nin yhtey­des­sä ja aloi­ta keräi­ly. Kerää kah­vi­pas­siin 9 lei­maa ja saat 10. juo­man veloi­tuk­set­ta.

Ravintola auki

Kah­vi­la on auki maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin. Tar­kem­mat aukio­loa­jat näet lisä­tie­dos­ta. Poik­kea­vis­ta aukio­loa­jois­ta tie­do­te­taan erik­seen.

Kahvin aika

Kun tekee mie­li juo­da kah­via, on sen olta­va myös hyvää. Phin Cof­fees­sa on laa­ja vali­koi­ma eri­lai­sia kah­vi­juo­mia. Vali­koi­mas­ta löy­tyy perin­teis­tä suo­da­tin­kah­via tum­ma­paah­toi­se­na ja espres­so­kah­vien ystä­vil­le eivät valin­nat lopu. Jos haluat kokeil­la jotain uut­ta, mais­ta viet­na­mi­lais­ta jää­kah­via. Kaik­kiin kah­vi­juo­miin on mah­dol­lis­ta vali­ta itsel­leen sopi­va mai­to­vaih­toeh­to.

Kahvit

Phin Cof­fees­ta löy­ty­vät kah­vit jokai­seen makuun. Eri­kois­kah­veis­sa käy­täm­me ita­lia­lais­ta MOAK –espres­so­pa­pua. Suo­da­tin­kah­vis­sa suo­sim­me pai­kal­lis­ta pien­paah­ti­moa. Suo­da­tin­kah­vin pavut paah­de­taan Laut­ta­saa­ren Kaf­fecent­ra­les­sa ja vali­koi­mas­ta löy­tyy vakio­tuot­tee­na tum­ma­paah­tois­ta Luo­mu-kah­via.

Teet

Phin Cof­fees­sa huo­mioi­daan myös teen­juo­jia! Tee­va­li­koi­mam­me koos­tuu eri­lai­sis­ta laa­duk­kais­ta tee­la­jeis­ta
mus­tas­ta tees­tä yrt­ti­hau­duk­kei­siin. Jää­teet hau­dom­me tee­leh­dis­tä luon­tai­sen maun saa­vut­ta­mi­sek­si.

Muut juomat

Smoot­hiet, mehut ja limut.

Täytetyt leivät ja muut suolaiset

Viet­na­mi­lai­nen liha­pa­ton­ki on yksi viet­na­mi­lai­sen katu­ruo­an klas­si­kois­ta. Täy­tet­ty­jen lei­pien vali­koi­mas­ta löy­tyy myös läm­pi­miä ja rapeak­si paah­det­tu­ja toas­te­ja ja bage­lei­ta run­sail­la täy­te­vaih­toeh­doil­la. Pien­tä suo­lais­ta pur­ta­vaa löy­tyy esi­mer­kik­si crois­san­tit ja itse­teh­dyt liha­pii­ra­kat. Kaik­kia lei­piä on mah­dol­lis­ta saa­da myös kas­vis­täyt­tee­nä.

Vietnamilaiset kesäkääryleet

Viet­na­mi­lai­set tuo­reet kesä­kää­ry­leet ovat ter­veel­li­nen vaih­toeh­to niin aamiai­sek­si kuin kevyek­si lou­naak­si. Kesä­kää­ry­leet val­mis­te­taan joka päi­vä tuo­reis­ta raa­ka-aineis­ta. Ne sisäl­tä­vät run­saas­ti eri­lai­sia vihan­nek­sia, rii­si­nuu­de­lei­ta ja pro­teii­nia. Kää­ry­leen kuo­ri on teh­ty rii­si­pa­pe­ris­ta ja ovat siten glu­tee­nit­to­mia sopien myös keli­aa­ki­koil­le.

Makeat

Vali­koi­mas­tam­me löy­tyy laa­ja vali­koi­ma eri­lai­sia kak­ku­ja ja lei­von­nai­sia. Suu­rin osa lei­von­nai­sis­ta val­mis­tam­me itse pai­kan pääl­lä ja nimik­ko­tuot­tee­nam­me ovat man­go­juus­to­kak­ku ja rans­ka­lai­set macarons–leivokset.

Lounas

Lou­nas­lis­tal­tam­me löy­tyy vaih­toeh­to­ja niin pie­neen kuin suu­reen näl­kään. Kaik­kiin lou­na­san­nok­siin kuu­luu päi­vän keit­to, salaat­ti­buf­fet, lei­pä, jäl­ki­ruo­ka ja kahvi/tee.